מהם מסדי נתונים ?

מהם מסדי הנתונים ולמה הם חשובים?

מסד נתונים הוא אוסף של נתונים המאוחסנים באופן מאורגן ומבוסס על כללים. מסדי הנתונים מאפשרים למשתמשים לשמור, לשאול, לעדכן ולנתח נתונים באופן יעיל ובטוח. מסדי הנתונים משמשים למגוון רחב של יישומים, כגון אתרי אינטרנט, אפליקציות, מערכות ניהול, מערכות בנקאיות, מערכות בריאות, מערכות אבטחה ועוד.

איך מבנים מסד נתונים?

לבניית מסד נתונים יש שני רכיבים עיקריים: המבנה והתוכן. המבנה הוא האופן שבו הנתונים מאורגנים במסד הנתונים, לרוב באמצעות טבלאות, שדות, מפתחות, קשרים וערכי. התוכן הוא הנתונים עצמם שמאוחסנים במבנה. לבחירת המבנה והתוכן המתאימים למסד הנתונים, יש להבין את המטרה שלו, את הדרישות של המשתמשים, את הנתונים הנדרשים, את העדכניות שלהם, את הביצועים שלהם ואת האבטחה שלהם.

אילו סוגי מסדי נתונים קיימים?

חלוקה אחת של מסדי הנתונים היא לשני קבוצות: מבני (relational) או לא-מבני (non-relational). מבני (relational) משתמש במבנה של טבלאות, שדות, מפתחות, קשרים. לא-מבני (non-relational) או NoSQL (Not only SQL) משתמש במבנה של מערכי JSON (JavaScript Object Notation), XML (Extensible Markup Language), key-value pairs, graphs, documents or columns.

אחד הדוגמא ל- relational database management system (RDBMS) – MySQL

MySQL is an open source RDBMS that uses the SQL (Structured Query Language) to manipulate and query data. MySQL is widely used for web applications, such as WordPress, Facebook, Twitter and YouTube. MySQL supports various data types, such as numeric, string, date and time, spatial and JSON. MySQL also provides features such as transactions, indexes, views, triggers and stored procedures.

אחד הדוגמא ל- non-relational database management system (NoSQL) – MongoDB

MongoDB is an open source NoSQL database that stores data in JSON-like documents. MongoDB is designed for scalability, performance and flexibility. MongoDB is suitable for applications that need to handle large volumes of unstructured or semi-structured data, such as social media, e-commerce, analytics and IoT. MongoDB supports various data types, such as string, number, boolean, array, object and binary. MongoDB also provides features such as aggregation, indexing, replication and sharding.